features

Tri-radial
Radial patches
Sailbag

cloths
Nylon 2,2oz, CPN 230
Nylon 0,9oz, Nylite 90
Nylon 1,5oz, Maxilite 150
Nylon 0,9oz - Porcher Easysail 70


Recommended accessories